Hirschjagd des Kurfürsten Johann Friedrich

Künstler
Hirschjagd des Kurfürsten Johann Friedrich
Lucas Cranach der Jüngere: Hirschjagd des Kurfürsten Johann Friedrich, 1544, Bild 1/2
Lucas Cranach der Jüngere: Hirschjagd des Kurfürsten Johann Friedrich, 1544, Bild 1/2
Lucas Cranach der Jüngere: Hirschjagd des Kurfürsten Johann Friedrich, 1544, Bild 2/2
Wien, Kunsthistorisches Museum, Saal IX
Wien, Kunsthistorisches Museum, Saal IX, Bild 1/3
Wien, Kunsthistorisches Museum, Saal IX, Bild 1/3
Wien, Kunsthistorisches Museum, Saal IX, Bild 2/3
Wien, Kunsthistorisches Museum, Saal IX, Bild 3/3
Datenschutz