Anna Selbdritt

Künstler
Anna Selbdritt
Hans Leinberger: Anna Selbdritt, Undatiert, Bild 1/5
Hans Leinberger: Anna Selbdritt, Undatiert, Bild 1/5
Hans Leinberger: Anna Selbdritt, Undatiert, Bild 2/5
Hans Leinberger: Anna Selbdritt, Undatiert, Bild 3/5
Hans Leinberger: Anna Selbdritt, Undatiert, Bild 4/5
Hans Leinberger: Anna Selbdritt, Undatiert, Bild 5/5
München, Bayerisches Nationalmuseum, Saal 15
München, Bayerisches Nationalmuseum, Saal 15, Bild 1/2
München, Bayerisches Nationalmuseum, Saal 15, Bild 1/2
München, Bayerisches Nationalmuseum, Saal 15, Bild 2/2
Datenschutz