Maria beweint den gekreuzigten Christus

Künstler
Maria beweint den gekreuzigten Christus
Joseph Deutschmann: Maria beweint den gekreuzigten Christus, um 1770, Bild 1/2
Joseph Deutschmann: Maria beweint den gekreuzigten Christus, um 1770, Bild 1/2
Joseph Deutschmann: Maria beweint den gekreuzigten Christus, um 1770, Bild 2/2
Augsburg, Maximilian Museum, Sammlung Röhrer
Augsburg, Maximilian Museum, Sammlung Röhrer, Bild 1/2
Augsburg, Maximilian Museum, Sammlung Röhrer, Bild 1/2
Augsburg, Maximilian Museum, Sammlung Röhrer, Bild 2/2
Datenschutz