Taufe Christi

Taufe Christi
Joachim Patinir (Patenier): Taufe Christi, um 1515, Bild 1/2
Joachim Patinir (Patenier): Taufe Christi, um 1515, Bild 1/2
Joachim Patinir (Patenier): Taufe Christi, um 1515, Bild 2/2
Wien, Kunsthistorisches Museum, Kabinett 15
Wien, Kunsthistorisches Museum, Kabinett 15, Bild 1/6
Wien, Kunsthistorisches Museum, Kabinett 15, Bild 1/6
Wien, Kunsthistorisches Museum, Kabinett 15, Bild 2/6
Wien, Kunsthistorisches Museum, Kabinett 15, Bild 3/6
Wien, Kunsthistorisches Museum, Kabinett 15, Bild 4/6
Wien, Kunsthistorisches Museum, Kabinett 15, Bild 5/6
Wien, Kunsthistorisches Museum, Kabinett 15, Bild 6/6
Datenschutz