Jüngstes Gericht

Jüngstes Gericht
Frans Floris de Vriendt: Jüngstes Gericht, 1565, Bild 1/2
Frans Floris de Vriendt: Jüngstes Gericht, 1565, Bild 1/2
Frans Floris de Vriendt: Jüngstes Gericht, 1565, Bild 2/2
Wien, Kunsthistorisches Museum, Saal XI
Wien, Kunsthistorisches Museum, Saal XI, Bild 1/3
Wien, Kunsthistorisches Museum, Saal XI, Bild 1/3
Wien, Kunsthistorisches Museum, Saal XI, Bild 2/3
Wien, Kunsthistorisches Museum, Saal XI, Bild 3/3
Datenschutz