Hl. Nikolaus von Tolentino

Hl. Nikolaus von Tolentino
Ludovico Brea: Hl. Nikolaus von Tolentino, Undatiert, Bild 1/3
Ludovico Brea: Hl. Nikolaus von Tolentino, Undatiert, Bild 1/3
Ludovico Brea: Hl. Nikolaus von Tolentino, Undatiert, Bild 2/3
Ludovico Brea: Hl. Nikolaus von Tolentino, Undatiert, Bild 3/3
Prag, Nationalgalerie im Palais Sternberg, 1. Obergeschoss, Saal 2
Prag, Nationalgalerie im Palais Sternberg, 1. Obergeschoss, Saal 2, Bild 1/2
Prag, Nationalgalerie im Palais Sternberg, 1. Obergeschoss, Saal 2, Bild 1/2
Prag, Nationalgalerie im Palais Sternberg, 1. Obergeschoss, Saal 2, Bild 2/2
Datenschutz