Hl. Sebastian

Hl. Sebastian
Johann Carl Loth (Carlotto): Hl. Sebastian, Undatiert, Bild 1/2
Johann Carl Loth (Carlotto): Hl. Sebastian, Undatiert, Bild 1/2
Johann Carl Loth (Carlotto): Hl. Sebastian, Undatiert, Bild 2/2
Datenschutz