Rotfigurige Lekythos: Frau mit Spiegel

Athen
470 - 460 v. Chr.
Unbekannter Künstler
Rotfigurige Lekythos: Frau mit Spiegel
Rotfigurige Lekythos: Frau mit Spiegel, 470 - 460 v. Chr., Bild 1/2
Rotfigurige Lekythos: Frau mit Spiegel, 470 - 460 v. Chr., Bild 1/2
Rotfigurige Lekythos: Frau mit Spiegel, 470 - 460 v. Chr., Bild 2/2
Datenschutz